#1 ఓ రమణీ మణీ O ramaNI maNI

Titleఓ రమణీ మణీO ramaNI maNi
పుస్తకం Book#Book1900
Written By
రాగం rAgaహరి కాంభోజిhari kAmbhOji
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి
pallavi
ఓ రమణీ మణీ సామిని త్యావేO ramaNI maNI sAmini tyAvE
అనుపల్లవి
anupallavi
సామిని త్యావే కామిని పోవేsAmini tyAvE kAmini pOvE
చరణం
charaNam 1
చక్కనివాడే అక్కరో వీడే
మక్కువ తోడనే పక్కకు త్యావే
chakkanivADE akkarO vIDE
makkuva tODanE pakkaku tyaavE
చరణం
charaNam 2
చల్లని సోముడు పల్లవి పాణుల
ఉల్లము రంజిల్ల వెన్నెల కాసెనే
challani sOmuDu pallavi pANula
ullamu ramjilla vennela kAsenE
చరణం
charaNam 3
భామామణి కాముని పోరున
వేమరు బాణము వేయగ తాళనె
bhAmAmaNi kAmuni pOruna
vEmaru bANamu vEyaga tALane
చరణం
charaNam 4
ధయరధ ధర్మ దురయందు నా
దొరయౌ పరవాసుని వేగమే
dhayaradha dharma durayamdu nA
dorayou paravAsuni vEgamE

One thought on “#1 ఓ రమణీ మణీ O ramaNI maNI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s