#3 ఇందుముఖి indumukhi

Titleఇందుముఖిindumukhi
Written By
రాగం rAgaబ్యాగ్byAg
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
ఇందుముఖి వానికీ మన సిందులేదాయ
ఏమందునె మాయవాడిందు రాడాయ
indumukhi vAnikI mana simdulEdAya
Emamdune mAyavADimdu rADAya
చరణం
charaNam 1
చక్కెర విలుకాని పోరు యెక్కువలాయ
చక్కనగాదని దెలిసే చానలేదాయ ఏమందునె మాయ
chakkera vilukAni pOru yekkuvalAya
chakkanagAdani delisE chAnalEdAya Emamdune mAya
చరణం
charaNam 2
ఆశతో మును పాటినట్టి బాసలేమాయ దోసకారి
బోధన విని మోసములాయ యేమందునెమాయ
ASatO munu pATinaTTi bAsalEmAya dOsakAri
bOdhana vini mOsamulAya yEmandunemAya
చరణం
charaNam 3
వెంకటరమణునికి నాపై బింకములాయ
పొంకముతో నన్ను గూడ వా
డింకరుదాయ యేమందు నెమాయ
venkaTaramaNuniki nApai binkamulAya
ponkamutO nannu gUDa vA
DinkarudAya yEmandu nemAya

One thought on “#3 ఇందుముఖి indumukhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s