#4 ఈ విరహమెటులోర్తునె I virahameTulOrtune

Titleఈ విరహమెటులోర్తునెI virahameTulOrtune
Written By
రాగం rAgaబ్యాగ్byAg
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
ఈ విరహ మెటులోర్తునె చెలియాI viraha meTulOrtune cheliyA
చరణం
charaNam 1
నేమిసేతు నా మనోహరుండు రాడటే
సామికేమిటారిదూరు విప్పెనె చెలియా
nEmisEtu nA manOharunDu rADaTE
sAmikEmiTAridUru vippene cheliyA
చరణం
charaNam 2
యెందాక సైతు వానిబాసి యీ సుమశరుని
చిగురాకు బాకుచే కుచంబుదాకెనె చెలియ
yendAka saitu vAnibAsi yI sumaSaruni
chigurAku bAkuchE kuchambudAkene cheliya
చరణం
charaNam 3
రతికేళి వేళ నేలనో మరాళి గామిని
నే తాళజాల బాలచంద్ర సామిని బాసి
ratikELi vELa nElanO marALi gAmini
nE tALajAla bAlachandra sAmini bAsi

One thought on “#4 ఈ విరహమెటులోర్తునె I virahameTulOrtune

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s