#6 యేమిసేతు yEmisEtu

TitleయేమిసేతుyEmisEtu
Written By
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
యేమి సేతు యెటుల సైతు మరులు తాళలేనురా
స్వామి ధర్మపురనివాస సమయము నన్నేలుకోర
yEmi sEtu yeTula saitu marulu tALalEnurA
swAmi dharmapuranivAsa samayamu nannElukOra
చరణం
charaNam 1
పిలువ పిలువ బిగువులాయె ప్రీతిమేరగాదురా
అలుక నాటి సుజము మాని చెలువుడరయ జేయమిపుడ
piluva piluva biguvulAye prItimEragAdurA
aluka nATi sujamu mAni cheluvuDaraya jEyamipuDa

One thought on “#6 యేమిసేతు yEmisEtu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s