#7 పో పొమ్మనే pO pommanE

Titleపో పొమ్మనేpO pommanE
Written By
రాగం rAgaసురటsuraTa
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
పో పొమ్మనే పొమ్మనె భామరొవానిpO pommanE pommane bhAmarovAni
చరణం
charaNam 1
పొలతిరో చెలువున పోగడు దానింటికి
కలకాలమునను కలసిన మోహ
తలచనవాని పొందు తగదు తగదుయిక
polatirO cheluvuna pOgaDu dAninTiki
kalakAlamunanu kalasina mOha
talachanavAni pondu tagadu tagaduyika
చరణం
charaNam 2
పగదానిని నా యెదురుగ బొగదుచు
జగడము చేయు వాని చెలిమి వలదుయిక
pagadAnini nA yeduruga bogaduchu
jagaDamu chEyu vAni chelimi valaduyika
చరణం
charaNam 3
వరభీమేశుని వంచన దెలిసెను
మరి మరి నాపయి మమత చాలునిక
varabhImESuni vanchana delisenu
mari mari nApayi mamata chAlunika

One thought on “#7 పో పొమ్మనే pO pommanE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s