#8 నీ మోహ మిదేన nI mOha midEna

Titleనీ మోహ మిదేనnI mOha midEna
Written By
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
నీ మోహ మిదేన
నెలకొక సారిందువచ్చి నిలుచుట గాన
nI mOha midEna
nelakoka sArinduvachchi niluchuTa gAna
చరణం
charaNam 1
తీర తీర మమత మదికి దెలిసెను నాడె
తీరున నే నడుచుకొందు యెప్పటి జాడా
tIra tIra mamata madiki delisenu nADe
tIruna nE naDuchukondu yeppaTi jADA
చరణం
charaNam 2
బాళితీర మమత మదిని దానేనింక
యెల బొంకితివి నాతొ ఇంత పరాక
bALitIra mamata madini dAnEninka
yela bonkitivi nAto inta parAka

One thought on “#8 నీ మోహ మిదేన nI mOha midEna

Leave a Reply to #481 నీ మోహమిదేనా nI mOhamidEnA – jAvaLis – lyrics and more Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s