#10 చానరో వాని బాసి chAnarO vAni bAsi

Titleచానరో వాని బాసిchAnarO vAni bAsi
Written By
రాగం rAgaజంజూటిjanjUTi
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
చానరో వాని బాసి నే నెటువలె సయితునే
దాని బోధనలను వినుట మానేడేమిసేతునే
chAnarO vAni bAsi nE neTuvale sayitunE
dAni bOdhanalanu vinuTa mAnEDEmisEtunE
చరణం
charaNam 1
సన్నుతాంగి సరసుడని చాలనమ్మి యుంటినే
నిన్న దాని యింటజేరి యున్న వగలు వింటినే
sannutAngi sarasuDani chAlanammi yunTinE
ninna dAni yinTajEri yunna vagalu vinTinE
చరణం
charaNam 2
సదయుడు మదనుని బారికి ముదముతోనను బ్రోచెనే
వదలక తన ప్రాయమెల్ల సుదతి బాలు చేసెనే
sadayuDu madanuni bAriki mudamutOnanu brOchenE
vadalaka tana prAyamella sudati bAlu chEsenE
చరణం
charaNam 3
వాసవసుతుడైన శ్రీనివాసుడు ననుగూడెనె
బాసలెల్ల మరచి యా దోసకారి గూడెను
vAsavasutuDaina SrInivAsuDu nanugUDene
bAsalella marachi yA dOsakAri gUDenu

One thought on “#10 చానరో వాని బాసి chAnarO vAni bAsi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s