#12 తలచిన తాళగ talachina tALaga

Titleతలచిన తాళగtalachina tALaga
Written By
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి
pallavi
తలచిన తాళగలేనే వోచెలియtalachina tALagalEnE vOcheliya
చరణం
charaNam 1
కస్తూరి విడమిచ్చి కనికర గతి జూపి
కుస్తరించి నన్ను కొసవేడిన
kastUri viDamichchi kanikara gati jUpi
kustarinchi nannu kosavEDina
చరణం
charaNam 2
కనుర చెక్కుల మోవి చనుల కంఠము చల
మున ముక్కు నాభి చుంబనము జేసినవాని
kanura chekkula mOvi chanula kanThamu chala
muna mukku nAbhi chumbanamu jEsinavAni

One thought on “#12 తలచిన తాళగ talachina tALaga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s