#13 నా పయి ప్రేమలేని nA payi prEmalEni

Titleనా పయి ప్రేమలేనిnA payi prEmalEni
Written By
రాగం rAgaఇందుస్తానిindustAni
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి
pallavi
నా పయి ప్రేమలేని జాడ
నాడే తెలిసెను పో పోరా
nA payi prEmalEni jADa
nADE telisenu pO pOrA
చరణం
charaNam 1
పాపి సవతి మాయలలో జిక్కి
గోపాలుని కొన గోరంతయిన
pApi savati mAyalalO jikki
gOpAluni kona gOrantayina
చరణం
charaNam 2
యెందాక జూచిన యీ మొగజాతి
యింతుల నేలేదాకా యీ ప్రీతి సందేహమా
yendAka jUchina yI mogajAti
yintula nElEdAkA yI prIti sandEhamA
చరణం
charaNam 3
మాట ప్రఖ్యాత సరసుల లక్షణ మాయీనీతి
మోహమందు గనుసమిందు యే వేళ్ళ బుధ్ధులు
mATa prakhyAta sarasula lakshaNa mAyInIti
mOhamandu ganusamindu yE vELLa budhdhulu
చరణం
charaNam 4
నీ యందు యెలగలిగెనో
యిక యేమలరు స్నేహము చేసినదే బలు పొందు
nI yandu yelagaligenO
yika yEmalaru snEhamu chEsinadE balu pondu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s