#15 చిన్నదానరా chinnadAnarA

Titleచిన్నదానరాchinnadAnarA
Written By
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
చిన్నదానరా నే కన్నుదోయి కింపుదోచె
కన్నెలు వేరేమి రా నే
chinnadAnarA nE kannudOyi kimpudOche
kannelu vErEmi rA nE
చరణం
charaNam 1
మగని మోము జూచి చాల
దిగులు జెందియున్న నాపై
పొగరు మాటలాడి నన్ను
అగడు సేతురేమిరా
magani mOmu jUchi chAla
digulu jendiyunna nApai
pogaru mATalADi nannu
agaDu sEturEmirA
చరణం
charaNam 2
చెక్కు నొక్కి ముదమున చను
ముక్కు నులిమి కావరమున
గ్రక్కున నను కౌగలిడిచి
పక్క జేర్తురేమిరా నె
chekku nokki mudamuna chanu
mukku nulimi kAvaramuna
grakkuna nanu kougaliDichi
pakka jErturEmirA ne
చరణం
charaNam 3
రత్నపురి నిలయుడు ప్రయత్నముతో నన్ను గూడి
రత్నసరాలిచ్చెనని
రవ్వ సేర్తురేమిరా నె
ratnapuri nilayuDu prayatnamutO nannu gUDi
ratnasarAlichchenani
ravva sErturEmirA ne

One thought on “#15 చిన్నదానరా chinnadAnarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s