#18 సామిగ నాతొ sAmiga nAto

Titleసామిగ నాతొsAmiga nAto
Written By
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
సామిగ నాతొ మాట్లాడవెందుకురా
అరమరయిక న్యాలరా
sAmiga nAto
mATlADavemdukurA
aramarayika nyAlarA
చరణం
charaNam 1
చిరుతప్రాయము నాడు జేసిన చెలిమిని
మరచుట తగునటరా
chirutaprAyamu nADu jEsina chelimini
marachuTa tagunaTarA
చరణం
charaNam 2
సొగసుగ నిన్ను జూచి సోలి వచ్చిన దాని
అగడేల చేసేవురా
sogasuga ninnu jUchi sOli vachchina dAni
agaDEla chEsEvurA
చరణం
charaNam 3
వరభీమేశుని వలచిన దానరా
సరసతొ నన్ను గూడి యేలరా
varabhImESuni valachina dAnarA
sarasato nannu gUDi yElarA

One thought on “#18 సామిగ నాతొ sAmiga nAto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s