#19 మానభిమానము mAnabhimAnamu

TitleమానభిమానముmAnabhimAnamu
Written By
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మానభిమానము లాతనిదే చెలిmAnabhimAnamu lAtanidE cheli
చరణం
charaNam 1
మునుపటి నెనరైన తన మది నెంచక
ననబోణి రాడాయనే ఆయనె చెలి
munupaTi nenaraina tana madi nenchaka
nanabONi rADAyanE Ayane cheli
చరణం
charaNam 2
తరుణీ బోధన విని తానిందు రాడాయ
తరుణయు లేదాయనే ఆయనెచెలి
taruNI bOdhana vini tAnindu rADAya
taruNayu lEdAyanE Ayanecheli
చరణం
charaNam 3
వనితరొ గోపాలుడు నన్నేలుట
తనదె భారమననె అననె చెలి
vanitaro gOpAluDu nannEluTa
tanade bhAramanane anane cheli

2 thoughts on “#19 మానభిమానము mAnabhimAnamu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s