#20 నిన్నెడబాసిన ninneDabAsina

Titleనిన్నెడబాసినninneDabAsina
Written By
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaధృవdhRva
పల్లవి
pallavi
నిన్నెడబాసిన మొదలు కనులకు
నిదుర రాదె చెలి
ninneDabAsina modalu kanulaku
nidura rAde cheli
చరణం
charaNam 1
రేయి పగలు రెప్పపాటు లేక పలుమారు
నీ పేరు బిలుచుచును కనులనీరు
కడవలై పారెనయ్యో
అన్నము కూడ సహించలేదె
rEyi pagalu reppapATu lEka palumAru
nI pEru biluchuchunu kanulanIru
kaDavalai pArenayyO
annamu kUDa sahinchalEde
చరణం
charaNam 2
సుదతిరొ యిప్పుడు యీ సుందరాంగుడె
నను నిక్కముగాను వీక్షించుచును
గాఢాలింగనముతో నను గూడుచును
అయ్యో సంతోష సముద్రమున నీదుచును
sudatiro yippuDu yI sundarAmguDe
nanu nikkamugAnu vIkshinchuchunu
gADhAlinganamutO nanu gUDuchunu
ayyO santOsha samudramuna nIduchunu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s