#21 మానినీ వాని జోలి mAninI vAni jOli

Titleమానినీ వాని జోలిmAninI vAni jOli
Written By
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
మానినీ వాని జోలి దానను గాదే వో
కానిదాని మాటవిని కాంత మరచి యుంటినే
mAninI vAni jOli dAnanu gAdE vO
kAnidAni mATavini kAmta marachi yumTinE
చరణం
charaNam 1
కలికిరొ నను బాయవని పలికిన దేమాయనె
అల చెలితో కలసిరాక అయిదారు నెలలాయెనె
kalikiro nanu bAyavani palikina dEmAyane
ala chelitO kalasirAka ayidAru nelalAyene
చరణం
charaNam 2
సన్నుతాంగి చాలవేచి యిన్ని దినములుంటినే
నన్ను గూడి వెంకటేశుడన్న మాట వింటినే
sannutAmgi chAlavEchi yinni dinamulumTinE
nannu gUDi venkaTESuDanna mATa vimTinE

One thought on “#21 మానినీ వాని జోలి mAninI vAni jOli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s