#22 పోపోవే చెలియా pOpOvE cheliyA

Titleపోపోవే చెలియాpOpOvE cheliyA
Written By
రాగం rAgaజంఝూటిjamjhUTi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
పోపోవే చెలియా రాప్యాలే
పోపోవే చెలియా
pOpOvE cheliyA rApyAlE
pOpOvE cheliyA
చరణం
charaNam 1
అక్కఱ వేళలో దక్కిన విటుల
కెక్కడి మమత
akka~ra vELalO dakkina viTula
kekkaDi mamata
చరణం
charaNam 2
జారుల సమరతి తీరిన వెనుక
దూరేదీ మరియాద
jArula samarati tIrina venuka
dUrEdI mariyAda
చరణం
charaNam 3
వాసిగ నను శ్రీనివాసుడు గూడి
మోసము చేసెనే
vAsiga nanu SrInivAsuDu gUDi
mOsamu chEsenE

One thought on “#22 పోపోవే చెలియా pOpOvE cheliyA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s