#23 వలచితె యింత valachite yimta

Titleవలచితె యింతvalachite yimta
Written By
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
వలచితె యింత చలమ్యాల రార సామి
||వల||
valachite yinta chalamyAla rAra sAmi
||vala||
చెలువుడనుచు మతి దలచి దలచినను

||వల||
cheluvuDanuchu mati dalachi dalachinanu

||vala||
చరణం
charaNam 1
మక్కువతో నా మనసెటు నిల్పక
మిక్కిలి వేడితి
తామస మ్యాలర
యెక్కువ మమతతొ పిలిచిన బలుకవె
||వల||
makkuvatO nA manaseTu nilpaka
mikkili vEDiti
tAmasa myAlara yekkuva mamatato
pilichina balukave
||vala||
చరణం
charaNam 2
వెన్నెల రెయిని వేడిని తాళను నిన్నటి మాటలు
శాయకురా సామి నిన్నెడబాసి నె నిమిషము తాళను
||వల||
vennela reyini vEDini tALanu ninnaTi mATalu
SAyakurA sAmi ninneDabAsi ne nimishamu tALanu
||vala||
చరణం
charaNam 3
వరభీమేశుడు నేరము లెంచకు
సారసమిత్రుడ సమ్మత మా సామి
యేర సుందరా నిన్ను నేమముతో
||వల||
varabhImESuDu nEramu lemchaku
sArasamitruDa sammata mA sAmi
yEra sumdarA ninnu nEmamutO
||vala||

One thought on “#23 వలచితె యింత valachite yimta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s