#26 పోయిరమ్మ పొలతిరొ pOyiramma polatiro

Titleపోయిరమ్మ పొలతిరొpOyiramma polatiro
Written By
రాగం rAgaజంఝూటిjamjhUTi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
పోయిరమ్మ పొలతిరొ సామిని పొగడె చెలి యింటికిpOyiramma polatiro sAmini pogaDe cheli yimTiki
చరణం
charaNam 1
వొంటిగానున్న దాని నింటిలో జూచి నా
వంటి చెలి దెల్పె నె కంటివని నాతో
vomTigAnunna dAni nimTilO jUchi nA
vamTi cheli delpe ne kamTivani nAtO
చరణం
charaNam 2
వెలదిరొమును వనజాసనుడేమి
వ్రాసనోయే పెనుగొనుటేలను
veladiromunu vanajAsanuDEmi
vrAsanOyE penugonuTElanu
చరణం
charaNam 3
వెలదిరొ చక్కని సురపురి సూనుతో
మదనుని కేళిలో మనసీయనంటె
veladiro chakkani surapuri sUnutO
madanuni kELilO manasIyanamTe

One thought on “#26 పోయిరమ్మ పొలతిరొ pOyiramma polatiro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s