#27 యేలా మనకు వాని జోలి yElA manaku vAni jOli

Titleయేలా మనకు వాని జోలిyElA manaku vAni jOli
Written By
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
యేలా మనకు వాని జోలి చెలియలాyElA manaku vAni jOli cheliyalA
చరణం
charaNam 1
మాటీమాటికి యీ రాపైతే యేటి మాట పోపోవే
నాటి బాస యెమాయ చెలి
mATImATiki yI rApaitE yETi mATa pOpOvE
nATi bAsa yemAya cheli
చరణం
charaNam 2
మారుబారి మీరి దనుచేర బిలచెటందుకు పై
నేరమెంచుట గాదె వో చెలి
mArubAri mIri danuchEra bilacheTanduku pai
nEramemchuTa gAde vO cheli
చరణం
charaNam 3
యేమొగాని శ్రీగోపాలుడె మరసినాడె మరచెనమ్మ
ప్రేమ యెంచుట మేరగాదె చెలి
yEmogAni SrIgOpAluDe marasinADe marachenamma
prEma yemchuTa mEragAde cheli

One thought on “#27 యేలా మనకు వాని జోలి yElA manaku vAni jOli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s