#28 వింటి వేమిరా vimTi vEmirA

Titleవింటి వేమిరాvimTi vEmirA
Written By
రాగం rAgaబ్యాగ్byAg
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
వింటి వేమిరా సామి వింటి వేమిరాvimTi vEmirA sAmi vimTi vEmirA
చరణం
charaNam 1
తుంటవిల్తుడెయు పదను తూపులెల్ల దాని యెదను
జంటకత్తె వోర్వ దనుకొంటి వేమిరా సామి
tumTaviltuDeyu padanu tUpulella dAni yedanu
janTakatte vOrva danukomTi vEmirA sAmi
చరణం
charaNam 2
నిదురలే నీదు దారి యెదురు చూచి వేసారి
సదయుడ హాయనుచు తేరి సైపలేదురా సామి
niduralE nIdu dAri yeduru chUchi vEsAri
sadayuDa hAyanuchu tEri saipalEdurA sAmi
చరణం
charaNam 3
రవల సొమ్ములిచ్చినటుల రాతిరెలగూడి నటుల
కువలయాక్షి పలికినటుల గోపబాలకా సామి
ravala sommulichchinaTula rAtirelagUDi naTula
kuvalayAkshi palikinaTula gOpabAlakA sAmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s