#29 కాముని విరిశముల kAmuni viriSamula

Titleకాముని విరిశములkAmuni viriSamula
Written By
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
కాముని విరిశముల బారికి నేమని సహింతునెkAmuni viriSamula bAriki nEmani sahimtune
చరణం
charaNam 1
సామి రాడాయనే నిమిషమెడాయనే
నా మనవి తెలియబలికె ప్రేమసఖి లేదాయనె
sAmi rADAyanE nimishameDAyanE
nA manavi teliyabalike prEmasakhi lEdAyane
చరణం
charaNam 2
బాలరో యీ చలమేలనె వానికి
యే లలనామణి బోధించెనేమో నను మరచేనె
bAlarO yI chalamElane vAniki
yE lalanAmaNi bOdhinchenEmO nanu marachEne
చరణం
charaNam 3
భామరొ కామునికేళి నన్నేలిన
సామి దరగిరి నిలయుని పయి ప్రేమ యెటుమఱతునె
bhAmaro kAmunikELi nannElina
sAmi daragiri nilayuni payi prEma yeTuma~ratune

One thought on “#29 కాముని విరిశముల kAmuni viriSamula

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s