#30 వేగరమ్మనవె vEgarammanave

Titleవేగరమ్మనవెvEgarammanave
Written By
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
వేగరమ్మనవె వేగమె నా సామి నిందుసఖీvEgarammanave vEgame nA sAmi nimdusakhI
చరణం
charaNam 1
మదనునీ బారికి మది నోర్వజాలనే
సదయుని కింత దయలేదె
madanunI bAriki madi nOrvajAlanE
sadayuni kimta dayalEde
చరణం
charaNam 2
అలదాని మాయకె వలచిన సామికి
తలపనె మందు తలకెక్కె
aladAni mAyake valachina sAmiki
talapane mamdu talakekke
చరణం
charaNam 3
అతివ యెవతొ విభునెడ సాపెనె
నిదుర కంటికి రాదు గదవె
ativa yevato vibhuneDa sApene
nidura kamTiki rAdu gadave
చరణం
charaNam 4
వన్నెలాడిరో మైసూరి కృష్ణుని
క్రొన్న విల్తుని కేళికి
vannelADirO maisUri kRshNuni
kronna viltuni kELiki

One thought on “#30 వేగరమ్మనవె vEgarammanave

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s