#31 సామి వెళగాదురా sAmi veLagAdurA

Titleసామి వెళగాదురాsAmi veLagAdurA
Written By
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
సామి వెళగాదురా నా సామి వెళగాదురాsAmi veLagAdurA nA sAmi veLagAdurA
చరణం
charaNam 1
ముద్దు పెట్టి వద్దు చాలురా
సద్దు చేయరాదు తాళురా
muddu peTTi vaddu chAlurA
saddu chEyarAdu tALurA
చరణం
charaNam 2
సన్న సైగ చేసె వేలరా
వెన్నుడానె మగని నాలరా
sanna saiga chEse vElarA
vennuDAne magani nAlarA
చరణం
charaNam 3
సామి ధరగిరి నిలయా
సమయముగని కలయ
sAmi dharagiri nilayA
samayamugani kalaya

One thought on “#31 సామి వెళగాదురా sAmi veLagAdurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s