#32 బన్సీవాలే bansIwAlE

Titleబన్సీవాలేbansIwAlE
Written By
రాగం rAgaబ్యాగ్byAg
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
బన్సీవాలేనే మేరా మన మోహలియ్యోరేbansIwAlEnE mErA mana mOhaliyyOrE
చరణం
charaNam 1
సుందర శ్యామల వేంకటరమణుడు
నెనరున నె కలసేన ఓదానగాన
ఓ మత్తగజగమనరో
sundara SyAmala vEnkaTaramaNuDu
nenaruna ne kalasEna OdAnagAna
O mattagajagamanarO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s