#34 చెలియాకాంతుడు cheliyAkAmtuDu

TitleచెలియాకాంతుడుcheliyAkAmtuDu
Written By
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి
pallavi
చెలియా కాంతుడు నన్నెడబాసి
చాలనన్నిటు చేసెనెగాని
cheliyA kAmtuDu nanneDabAsi
chAlananniTu chEsenegAni
చరణం
charaNam 1
మారుడు నా యురమునను శరము వేయ
మందమగు మారుతము డాయ
విరహము నేనెటు సైతునే సఖియ
ఒంటిగా నె నుండనాయె
mAruDu nA yuramunanu Saramu vEya
mamdamagu mArutamu DAya
virahamu nEneTu saitunE sakhiya
omTigA ne numDanAye
చరణం
charaNam 2
వెన్నెలగాయగ మిగుల తాపమాయనే
అన్నమని సైచదాయనే
కన్నులకు నిదురరాదే వో మగువ
కామిని బోధన లాయెనే
vennelagAyaga migula tApamAyanE
annamani saichadAyanE
kannulaku nidurarAdE vO maguva
kAmini bOdhana lAyenE
చరణం
charaNam 3
మరుని కేళిలో నన్ను గూడెనే
మానినిరో దానితో గూడెనే
ధరగిరి స్వామికి న్యాయమటవే
తాళను వానికి రమ్మనవేవో
maruni kELilO nannu gUDenE
mAninirO dAnitO gUDenE
dharagiri swAmiki nyAyamaTavE
tALanu vAniki rammanavEvO

One thought on “#34 చెలియాకాంతుడు cheliyAkAmtuDu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s