#35 ప్రొద్దాయె యిక proddAye yika

Titleప్రొద్దాయె యికproddAye yika
Written By
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
ప్రొద్దాయె యిక చాలురా నా సామిproddAye yika chAlurA nA sAmi
చరణం
charaNam 1
అత్తరు మెడబూసి అంట వచ్చేవు
అత్తింటి కోడలురా నిజముగ సత్యముగ
attaru meDabUsi amTa vachchEvu
attinTi kODalurA nijamuga satyamuga
చరణం
charaNam 2
పావడ నీ చేతితొ బట్టవచ్చేవు
పోవలె మొక్కెనురా నిజముగ సత్యముగ
pAvaDa nI chEtito baTTavachchEvu
pOvale mokkenurA nijamuga satyamuga
చరణం
charaNam 3
కోపగించకు నాపై బాలచంద్రా సామి
రేపు వస్తానులేరా నిజముగ సత్యముగ
kOpagimchaku nApai bAlachandrA sAmi
rEpu vastAnulErA nijamuga satyamuga

One thought on “#35 ప్రొద్దాయె యిక proddAye yika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s