#37 మాయలాడి బోధనలచే mAyalADi bOdhanalachE

Titleమాయలాడి బోధనలచేmAyalADi bOdhanalachE
Written By
రాగం rAgaసురటsuraTa
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
మాయలాడి బోధనలచే మయిమరచితివి వేమొ
మాటలాడ రావదేమిరా యో సామి
mAyalADi bOdhanalachE mayimarachitivi vEmo
mATalADa rAvadEmirA yO sAmi
చరణం
charaNam 1
కాయజుబారికి తాళగ లేరా కౌగిటజేర్చి నన్ను
గారవించరా న్యాయమటరా నీకిది తగదుర సరసగుణ
kAyajubAriki tALaga lErA kaugiTajErchi nannu
gAravimcharA nyAyamaTarA nIkidi tagadura sarasaguNa
చరణం
charaNam 2
కలకాలము నన్ను గాసి బెట్టుటకురా
కాంతలనేచుట కార్యము గాదుర
చెలువుడవని నిను నెరనమ్మినందుకిక
kalakAlamu nannu gAsi beTTuTakurA
kAmtalanEchuTa kAryamu gAdura
cheluvuDavani ninu neranamminamdukika
చరణం
charaNam 3
సరివారిలో నను చౌక సేయకురా
చాల నమ్మితి రతికేళి కూడరా
వరదుడ మువ్వపురి నిలయుడ చనువున
sarivArilO nanu chouka sEyakurA
chAla nammiti ratikELi kUDarA
varaduDa muvvapuri nilayuDa chanuvuna
* Recording may be available

One thought on “#37 మాయలాడి బోధనలచే mAyalADi bOdhanalachE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s