#38 పో పొమ్మనే పొమ్మనే pO pommanE pommanE

Titleపో పొమ్మనే పొమ్మనేpO pommanE pommanE
Written By
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
పో పొమ్మనే పొమ్మనే వాని పొందేల
మనకు అచటికి
పాపపు మోహము పాలు జేసియా
పాపి యిల్లు జేరెనే ప్రొద్దాయనే
pO pommanE pommanE vAni pomdEla
manaku achaTiki
pApapu mOhamu pAlu jEsiyA
pApi yillu jErenE proddAyanE
చరణం
charaNam 1
ఇన్ని దినములు వాడిందు రాకుండినను
చిన్నబుచ్చినాడే నిర్దయుడే
inni dinamulu vADimdu rAkumDinanu
chinnabuchchinADE nirdayuDE
చరణం
charaNam 2
రేయి పగలతని రాక జూచి నా
రాత యనుకుంటినే యేమందునే
rEyi pagalatani rAka jUchi nA
rAta yanukunTinE yEmandunE
చరణం
charaNam 3
శ్రీరంగనాధుని నేరంగుగ గూడి
రంగమున నెలకొననే
SrIramganAdhuni nEramguga gUDi
ramgamuna nelakonanE

One thought on “#38 పో పొమ్మనే పొమ్మనే pO pommanE pommanE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s