#39 మాయలాడి నా సామికి mAyalADi nA sAmiki

Titleమాయలాడి నా సామికిmAyalADi nA sAmiki
Written By
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
మాయలాడి నా సామికి మందు బెట్టెనే
పొందవలెనని వాని యిందుకు రమ్మని
mAyalADi nA sAmiki mamdu beTTenE
pomdavalenani vAni yimduku rammani
చరణం
charaNam 1
కమ్మని జుంటి తేనె కలిపిన సామికి
కొమ్ముకొమ్మని చాల కొసరి కొసరి
kammani jumTi tEne kalipina sAmiki
kommukommani chAla kosari kosari
చరణం
charaNam 2
రంగవాసుడే రంగుగ గూడి
రంగము నెలకొని రాడాయనే
ramgavAsuDE ramguga gUDi
ramgamu nelakoni rADAyanE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s