#41 చక్కని సామి chakkani sAmi

Titleచక్కని సామిchakkani sAmi
Written By
రాగం rAgaకన్నడkannaDa
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి
pallavi
చక్కని సామి మాటాడవదేలరా
చలమిటు నాతో సేయకురా
chakkani sAmi mATADavadElarA
chalamiTu nAtO sEyakurA
చరణం
charaNam 1
కలకాలము కలసిన స్నేహము
చెలువుడ మరచుట తగున్యేలరా
kalakAlamu kalasina snEhamu
cheluvuDa marachuTa tagunyElarA
చరణం
charaNam 2
ఏల నా సవతి నీకేమి బోధించెరా
ఎందుకు నాపై కోపమేలరా
Ela nA savati nIkEmi bOdhimcherA
emduku nApai kOpamElarA
చరణం
charaNam 3
రారా నన్నిటు రాపు జేసేవురా
రచ్చకు మదినే నోర్వనురా
rArA nanniTu rApu jEsEvurA
rachchaku madinE nOrvanurA
చరణం
charaNam 4
ఏలిన ప్రీతి నిదేమాయనురా
యెంతని నేనిను వేడుదురా
Elina prIti nidEmAyanurA
yemtani nEninu vEDudurA
చరణం
charaNam 5
సారోదారుడు సదయ భీమేశ
సరసతో నను గూడరా
sArOdAruDu sadaya bhImESa
sarasatO nanu gUDarA

One thought on “#41 చక్కని సామి chakkani sAmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s