#42 పంతము శాయకు pamtamu SAyaku

Titleపంతము శాయకుpamtamu SAyaku
Written By
రాగం rAgaఇందుస్తానిindustAni
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
పంతము శాయకు పణతిరో నాపై
ఎంతయు జెప్పిన వినవేమో మాయ
pamtamu SAyaku paNatirO nApai
emtayu jeppina vinavEmO mAya
చరణం
charaNam 1
కాంతామణి నీ చెంతను జేరితి
సంతరించుమని జాలగ వేడితి
kAmtAmaNi nI chemtanu jEriti
samtarimchumani jAlaga vEDiti
చరణం
charaNam 2
** ఇత్తని లేవు నక్కిత్తనై కోపమో
పత్తి యెరియుదెన్ పాపమో ఖర్మమో
ittani lEvu nakkittanai kOpamO
patti yeriyuden pApamO kharmamO*
చరణం
charaNam 3
** మయ్యల్ మీరుదేమయిలేకుయిలే
మల్లిగై ముల్లిగై మాదళంపూవే
mayyal mIrudEmayilEkuyilE
malligai mulligai mAdaLampUvE*
చరణం
charaNam 4
చయ్యన జేర్చుము నీ పుణ్యముండును
అన్యుల మాట విని అలసట బెట్టకు
chayyana jErchumu nI puNyamunDunu
anyula mATa vini alasaTa beTTaku
చరణం
charaNam 5
దిక్కు నీవని దిక్కు జేరితిని
దక్కితి నని నీకు చాలగ మ్రొక్కితి
** అక్కరుడోయన్నై యాదరిత్తుక్కొళ్ళుం
** పక్కత్తీల్ పార్తెన్ పరన్ దోడాడే
** అల్లుం పగలుం పున్నై నంబిక్కొండిరుండేన్
** నంబుగల్ శెయ్యాదె మాదళంబూవే
dikku nIvani dikku jEritini
dakkiti nani nIku chAlaga mrokkiti
** akkaruDOyannai yAdarittukkoLLum
** pakkattIl pArten paran dODADE
** allum pagalum punnai nambikkonDirunDEn
** nambugal SeyyAde mAdaLambUvE
చరణం
charaNam 6
చల్లగ నాతో పలికిన చాలును
సల్లాపము నాతో సలిపిన చాలును
challaga nAtO palikina chAlunu
sallApamu nAtO salipina chAlunu
చరణం
charaNam 7
వాసిగ తిరువల్లిక్కేణిలొ నెలకొన్న
పార్థసారథి దయ దప్పి యుండేను
** ఆశైయుడనె శ్రీనివాసన్తె యాళుమే
** మోశంశెయ్యాదె పెణ్ మానేకణ్మానే
vAsiga tiruvallikkENilo nelakonna
pArthasArathi daya dappi yumDEnu
** ASaiyuDane SrInivAsan&te yALumE
** mOSamSeyyAde peN mAnEkaNmAnE
** Some corrections may be needed for the Tamil language lines marked

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s