#43 వాని యెడబాసి vAni yeDabAsi

Titleవాని యెడబాసిvAni yeDabAsi
Written By
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
వాని యెడబాసి నేనెటు లోర్తునే చెలి
కాని వారితో గూడి కనబడడె చెలి
vAni yeDabAsi nEneTu lOrtunE cheli
kAni vAritO gUDi kanabaDaDe cheli
చరణం
charaNam 1
ఇచ్చలతో నన్ను నిండు కౌగలించి
మచ్చిక చేసినది మరచెగదే చెలి
ichchalatO nannu nimDu kaugalimchi
machchika chEsinadi marachegadE cheli
చరణం
charaNam 2
చిన్న వయసు నుండి జేరి నాతో తన
చిన్నెలు జూపినను చిన్నబుచ్చెనే చెలి
chinna vayasu numDi jEri nAtO tana
chinnelu jUpinanu chinnabuchchenE cheli
చరణం
charaNam 3
ధరవెలయు శ్రీరంగధాముడు ననుగూడి
నిరతము బాయనని ఆనబెట్టెనే చెలి
dharavelayu SrIramgadhAmuDu nanugUDi
niratamu bAyanani AnabeTTenE cheli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s