#44 సామికి తెలిపే sAmiki telipE

Titleసామికి తెలిపేsAmiki telipE
Written By
రాగం rAgaదేశీయ తోడిdESIya tODi
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
సామికి తెలిపేవారెవరే
కాముని బారికి వోరుపలేనే
sAmiki telipEvArevarE
kAmuni bAriki vOrupalEnE
చరణం
charaNam 1
కూరిమి దానితో గూడి యుండేటి వేళ నా
మాలిమితో నన్నేలిన బాలా గోపాలునకు యీ జాలము తగదని తగదని నా
kUrimi dAnitO gUDi yumDETi vELa nA
mAlimitO nannElina bAlA gOpAlunaku yI jAlamu tagadani tagadani nA
చరణం
charaNam 2
సారెకు దానితో సరసము లాడుట
మేరగాదని నా మేలువానితో నేడునా
sAreku dAnitO sarasamu lADuTa
mEragAdani nA mEluvAnitO nEDunA
చరణం
charaNam 3
వేమరొ సురపురి వేణు గోపాలుని
కామునికేళికి కలయ రమ్మనుమని నా
vEmaro surapuri vENu gOpAluni
kAmunikELiki kalaya rammanumani nA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s