#45 ఎటువలె యెటువలె eTuvale yeTuvale

Titleఎటువలె యెటువలెeTuvale yeTuvale
Written By
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
ఎటువలె యెటువలె సైచుదు నే విరహముeTuvale yeTuvale saichudu nE virahamu
చరణం
charaNam 1
ఇంతిరో విరహము యెంతని యోర్తునె
కాంతునీ బారికి కలయ రమ్మనుమనె
imtirO virahamu yemtani yOrtune
kAmtunI bAriki kalaya rammanumane
చరణం
charaNam 2
కుటిలాలకి నీ కోపము మానవే
విటకానిని నా విడిదిగి తేగదే
kuTilAlaki nI kOpamu mAnavE
viTakAnini nA viDidigi tEgadE
చరణం
charaNam 3
వేమరో సురపురి వేణుగోపాలుని
కాముని కేళికి కలవర మందితి
vEmarO surapuri vENugOpAluni
kAmuni kELiki kalavara mamditi

One thought on “#45 ఎటువలె యెటువలె eTuvale yeTuvale

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s