#46 మనకేలానె manakElAne

TitleమనకేలానెmanakElAne
Written By
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaమిశ్రmiSra
పల్లవి
pallavi
మనకేలానె లేని పోని మాటలు మనకేలానేmanakElAne lEni pOni mATalu manakElAnE
చరణం
charaNam 1
కనికరమున తా వినయము నెంచక
మనసున ప్రియింప
kanikaramuna tA vinayamu nemchaka
manasuna priyimpa
చరణం
charaNam 2
కాముని కేళిలొ సోమజ చంద్రుని
తలచినదేయల
kAmuni kELilo sOmaja chamdruni
talachinadEyala
చరణం
charaNam 3
వేమరొ సురపురి వేణుగోపాలుని
కలసినదేయల
vEmaro surapuri vENugOpAluni
kalasinadEyala

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s