#47 కాసాని చెలి kAsAni cheli

Titleకాసాని చెలిkAsAni cheli
Written By
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
కాసాని చెలినే గాదటరా నీ
బాసలెల్ల యే మాయనురా
kAsAni chelinE gAdaTarA nI
bAsalella yE mAyanurA
చరణం
charaNam 1
సారెకు నా సరివారి యెదుట నిన్ను
రారా రాయని బిలచి
sAreku nA sarivAri yeduTa ninnu
rArA rAyani bilachi
చరణం
charaNam 2
ఆ సతులతో బరియాసము సలుపక
రోసముతో యోరోరి యని బిలిచిన
A satulatO bariyAsamu salupaka
rOsamutO yOrOri yani bilichina
చరణం
charaNam 3
రేపగలని భేదములెంచక
నీపైగొని ఉపరతులను సలుపక
rEpagalani bhEdamulemchaka
nIpaigoni uparatulanu salupaka
చరణం
charaNam 4
ధర్మపురిని నెలకొన్న శ్రీపరవాసు
నిర్మలమగు వేంకటేశుని సాక్షిగ
dharmapurini nelakonna SrIparavAsu
nirmalamagu vEmkaTESuni sAkshiga

One thought on “#47 కాసాని చెలి kAsAni cheli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s