#48 తుమబిన tumabina

Titleతుమబినtumabina
Written By
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి
pallavi
తుమబిన మేరీ కౌనకబరలే
శావలి యా గిరధారీరే
tumabina mErI kounakabaralE
SAvali yA giradhArIrE
చరణం
charaNam 1
భారసభామొ ద్రౌపతి ఠారీరాకోలా జహమారీరే
ప్రభూజీ రాకోలా జహమారీరే
bhArasabhAmo draupati ThArIrAkOlA jahamArIrE
prabhUjI rAkOlA jahamArIrE
చరణం
charaNam 2
మీరాకే ప్రభు గిరిధర నాగర
చరణ కమల బలహారీరే
భల భల చరణ కమల బలహారీరే
mIrAkE prabhu giridhara nAgara
charaNa kamala balahArIrE
bhala bhala charaNa kamala balahArIrE
** More likely to be a Mira Bhajan than a Javali. Publishing merely because a Javali book had this. Textual corrections may be needed.

First attempt at correction of lyrics.

తుమ బిన్ మోరీ కౌన్ ఖబర్ లే
సావలియా గిరిధారీ
tuma bin&^ mOrI koun khabar lE
sAvaliyA giridhArI
భర్ సభా మే ద్రౌపది ఠారి
రాఖో లాజ్ హమారీ రే
ప్రభుజీ రాఖో లాజ్ హమారీ రే
bhar sabhA mE droupadi ThAri
rAkhO lAj hamArI rE
prabhujI rAkhO lAj hamArI rE
మీరా కే ప్రభు గిరిధర నాగర
చరణ కమల బలిహారీరే
భల భల చరణ కమల బలిహారీరే
mIrA kE prabhu giridhara nAgara
charaNa kamala balihArIrE
bhala bhala charaNa kamala balihArIrE

Audio Link: https://www.youtube.com/watch?v=oHpOPQ39-9I by T.N Seshagopalan (One of many)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s