#49 ఝూలత రాధే jhUlata rAdhE

Titleఝూలత రాధేjhUlata rAdhE
Written By
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
ఝూలత రాధే సంగ గిరిధరjhUlata rAdhE samga giridhara
చరణం
charaNam 1
అబిరగులాలవుడా వతరధా
భరచకారీరంగ్ గిరిధర
abiragulAlavuDA vataradhA
bharachakArIramg giridhara
చరణం
charaNam 2
లాల బహి బృందావన జమునా
ఖేచర సూభవరంగ్ గిరిధర
lAla bahi bRmdAvana jamunA
khEchara sUbhavaramg giridhara
చరణం
charaNam 3
మీరాకే ప్రభు గిరిధర నాగర
చరణకమల భోరంగ్ గిరిధర
mIrAkE prabhu giridhara nAgara
charaNakamala bhOramg giridhara
** More likely to be a Mira Bhajan, than a Javali. Publishing merely because a Javali book had this. Textual corrections may be needed.

First attempt at correction:

ఝూలత్ రాధా సంగ్ గిరిధర కేjhUlat rAdhA sang giridhara kE
అబిర గులాల్ ఉడావత్ రాధా
భరి పిచకారీ రంగ్
abira gulAl uDAvat rAdhA
bhari pichakArI ramg
లాల్ భయీ బృందావన్ జహూనా
కేసర చూవత్ రంగ్ గిరిధర్ కే
lAl bhayI bRndAvan jahUnA
kEsara chUvat ramg giridhar kE
మీరాకే ప్రభు గిరిధర నాగర
చరణకమల భోరంగ్ గిరిధర
mIrAkE prabhu giridhara nAgara
charaNakamala bhOramg giridhara

An audio link: https://www.youtube.com/watch?v=jkgS9iE94Wc by Veena Sahastrabuddhe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s