#50 బన్సీవాలేనే bansIwAlEnE

Titleబన్సీవాలేనేbansIwAlEnE
Written By
రాగం rAgaబ్యాగ్byAg
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
బన్సీవాలేనే మేరా మనమోహతియ్యోరేbansIwAlEnE mErA manamOhatiyyOrE
చరణం
charaNam 1
జమున కెనిరధీర ధేను చరావే
బన్సీ సే మనమోహరియ్యోరే
jamuna keniradhIra dhEnu charAvE
bansI sE manamOhariyyOrE
చరణం
charaNam 2
యా మురళి మెకచుటో నారగినో
గిరికి కామొ సొబితా జోదినోరో
yA muraLi mekachuTO nAraginO
giriki kAmo sobitA jOdinOrO
చరణం
charaNam 3
మొరలిలేదునిసుని వోహిర దివాని
కృష్ణ కమల మన బసిగయ్యోరే
moralilEdunisuni vOhira diwAni
kRshNa kamala mana basigayyOrE
చరణం
charaNam 4
చంద్రసఖీ భజో బాలాకృష్ణా ఛబి
హరకే చరణమన బసిగయ్యోరె
chandrasakhI bhajO bAlAkRshNA Chabi
harakE charaNamana basigayyOre
** More likely to be a Mira Bhajan, than a Javali. Publishing merely because a Javali book had this. Textual corrections may be needed.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s