#51 మోడిసేయ mODisEya

TitleమోడిసేయmODisEya
Written By
రాగం rAgaజంఝూటిjamjhUTi
తాళం tALaత్రిపుటtripuTa
పల్లవి
pallavi
మోడిసేయ న్యాయమా
చాడి దండి సవితిమాట చవిగొని నెలరెల్ల వదలి
mODisEya nyAyamA
chADi damDi savitimATa chavigoni nelarella vadali
చరణం
charaNam 1
మారు బారిబారి నీదు మరుగు గోరి మమత మెయిని
సారె సారెకు నిను వేడిన చాలు చాలు నను గూడక
mAru bAribAri nIdu marugu gOri mamata meyini
sAre sAreku ninu vEDina chAlu chAlu nanu gUDaka
చరణం
charaNam 2
నెలవెన్నెల వేడిమిచే
విలుతతి వెదల జెంది
చలువుడు రా భాగ్యమబ్బ
గలద నీ మది నెంచి బల్
nelavennela vEDimichE
vilutati vedala jemdi
chaluvuDu rA bhAgyamabba
galada nI madi nemchi bal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s