#52 కామిని నిను గోరెనా kAmini ninu gOrenA

Titleకామిని నిను గోరెనాkAmini ninu gOrenA
Written By
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
కామినినిను గోరెనా
కాదనక చేకోరా
kAminininu gOrenA
kAdanaka chEkOrA
చరణం
charaNam 1
ఘనమగు తమిచెంది
కాసిలు అలచలువ చెలువ
ghanamagu tamichemdi
kAsilu alachaluva cheluva
చరణం
charaNam 2
మదన ప్రదరకర మెదగురి కొన
విదళిత మతియయి
madana pradarakara medaguri kona
vidaLita matiyayi
చరణం
charaNam 3
సిక రాజచంద్ర
ప్రసిధ్ధి ముసరు మోహమున
sika rAjachamdra
prasidhdhi musaru mOhamuna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s