#53 అలవాని alavAni

TitleఅలవానిalavAni
Written By
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaమిశ్రmiSra
పల్లవి
pallavi
అలవాని నేరాలేమే అతివరోalavAni nErAlEmE ativarO
చరణం
charaNam 1
తొలుత తొలుత నే నాదను వలపించుక లేక యున్న
చెలి నా బలవంతమునను చెలువుని పైకొనియుండగ
toluta toluta nE nAdanu valapimchuka lEka yunna
cheli nA balavamtamunanu cheluvuni paikoniyumDaga
చరణం
charaNam 2
దుడుగు మనము వానిపైని
ముడివడ దడబడి వానితో
కడువడి నేస్తము చేసితి
ఘనుని సేతలే నెరుగక
duDugu manamu vAnipaini
muDivaDa daDabaDi vAnitO
kaDuvaDi nEstamu chEsiti
ghanuni sEtalE nerugaka
చరణం
charaNam 3
సందు దొరికినప్పుడు నా సరసునికీ వాసవతీ
యెవతొ మందు
యెందు బెట్టెనొ నీ మనసిటు
గొంతయు గూడదు
samdu dorikinappuDu nA sarasunikI vAsavatI
yevato mamdu
yemdu beTTeno nI manasiTu
gomtayu gUDadu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s