#54 ఎంతొ నెరజాణుడమ్మా emto nerajANuDammA

Titleఎంతొ నెరజాణుడమ్మాemto nerajANuDammA
Written By
రాగం rAgaచామరంchAmaram
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
ఎంతొ నెరజాణుడమ్మా
యశొదా నీ కొడుకెంతొ నెరజాణుడమ్మా
emto nerajANuDammA
yaSodA nI koDukemto nerajANuDammA
చరణం
charaNam 1
ఎక్కడివి యీ కమ్మలు చక్కగను లేదనుచు
టక్కుగ నా చెంతచేరి చెక్కిలిని నొక్కెగదె
ekkaDivi yI kammalu chakkaganu lEdanuchu
Takkuga nA chemtachEri chekkilini nokkegade
చరణం
charaNam 2
కాటుక కన్నుల నులగడు
నీటుగ లేదనుచును
గోట కనుగీటి పట్టు నోట ముద్దు బెట్టెగదే
kATuka kannula nulagaDu
nITuga lEdanuchunu
gOTa kanugITi paTTu nOTa muddu beTTegadE
చరణం
charaNam 3
తామిచ్చె రమ్మని తలుపు వోరగ జేసియా
బాయను నా చనుదోయి చయ్యన నను బట్టెగదె
tAmichche rammani talupu vOraga jEsiyA
bAyanu nA chanudOyi chayyana nanu baTTegade
చరణం
charaNam 4
మానినుల నిట్టు సేయమాన్యయని పలుక
మానమేది చూపుమని మానిని కొంగీడ్వాసాగె
mAninula niTTu sEyamAnyayani paluka
mAnamEdi chUpumani mAnini komgIDvAsAge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s