#55 కాశికి పొయ్యేనే kASiki poyyEnE

Titleకాశికి పొయ్యేనేkASiki poyyEnE
Written By
రాగం rAgaముఖారిmukhAri
తాళం tALaమిశ్రmiSra
పల్లవి
pallavi
కాశికి పొయ్యేనే నీ వల్లనే
కాశికి పొయ్యేనే వోశోశి నా
kASiki poyyEnE nI vallanE
kASiki poyyEnE vOSOSi nA
మదియున్నదంట నీదు ఆశలెల్ల
నిరాశ జేసుకుంటినే
madiyunnadamTa nIdu ASalella
nirASa jEsukumTinE
చరణం
charaNam 1
యే తీరునైనాను ప్రీతి సేయుదువని
పాతకి నే చాలభ్రమసి తిరుగుచుంటి
రాతి మనసుగల
నాతి నీవనుచును నే తెలియక
మోసపోతి వేసారితి
yE tIrunainAnu prIti sEyuduvani
pAtaki nE chAlabhramasi tiruguchumTi
rAti manasugala
nAti nIvanuchunu nE teliyaka
mOsapOti vEsAriti
చరణం
charaNam 2
చక్కగాను నీవు సంతోషముగ నాతొ
వొక్క మాటాడిన తక్కువటే నాతొ
ఇక్కడి భ్రాంతిచే ఇల్లాలిని బాసి
దిక్కు దెసయులేక తిరిగి తిరిగి రోసి
chakkagAnu nIvu samtOshamuga nAto
vokka mATADina takkuvaTE nAto
ikkaDi bhrAmtichE illAlini bAsi
dikku desayulEka tirigi tirigi rOsi
చరణం
charaNam 3
ముద్దుగుమ్మ మనమిదరముంగూడి
ముద్దునటేశ్వర మూర్తికి తెలుసును
నుధ్ధరించుటకైన సుదతిరో తలచక
పద్దుజేసి నాతో పలుకవు మదిచెడి
muddugumma manamidaramumgUDi
muddunaTESwara mUrtiki telusunu
nudhdharimchuTakaina sudatirO talachaka
paddujEsi nAtO palukavu madicheDi

One thought on “#55 కాశికి పొయ్యేనే kASiki poyyEnE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s