#56 సరసకు రారా sarasaku rArA

Titleసరసకు రారాsarasaku rArA
Written By
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaమిశ్రmiSra
పల్లవి
pallavi
సరసకు రారా సామి మ్రొక్కేరాsarasaku rArA sAmi mrokkErA
చరణం
charaNam 1
మరులుకొన్న నాకు మనసియ్యవేరా
తరుణి బెట్టిన మందు తలకెక్కేగదరా
marulukonna nAku manasiyyavErA
taruNi beTTina mamdu talakekkEgadarA
చరణం
charaNam 2
నిరతము నిన్ను నెరనమ్మి యున్నారా
కరుణతో నన్నేల రాగాడమ్యేల
niratamu ninnu neranammi yunnArA
karuNatO nannEla rAgADamyEla
చరణం
charaNam 3
పూజ సేయుదు నీకు పొందిక తోను
రాజసమ్యేలర రాజగోపాల
pUja sEyudu nIku pomdika tOnu
rAjasamyElara rAjagOpAla

One thought on “#56 సరసకు రారా sarasaku rArA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s