#57 సామికి నాపై యింత sAmiki nApai yimta

Titleసామికి నాపై యింతsAmiki nApai yimta
Written By
రాగం rAgaకదంబంkadambam
తాళం tALaమిశ్రmiSra
పల్లవి
pallavi
సామికి నాపై యింత చలమ్యేలనే
విను కోమలాంగి యిక నే తాళజాలనె
sAmiki nApai yimta chalamyElanE
vinu kOmalAmgi yika nE tALajAlane
చరణం
charaNam 1
ఈడకు నా చెలికాడ నవ్విధవిధ వేడుకతోనే
పౌఢతగా ఆడిన పాడిన వేడిగా నను జూడడే
నాతో ప్రతిమాట లాడెనో చెలి
IDaku nA chelikADa navvidhavidha vEDukatOnE
pouDhatagA ADina pADina vEDigA nanu jUDaDE
nAtO pratimATa lADenO cheli
చరణం
charaNam 2
ఇమ్ముగ తను నెరనమ్మితినని బగలు నమ్మిక లిదిగో
కొమ్మని నే పొమ్మని రమ్మని కొమ్మని మ్రొక్కుచు
ముమ్మారు బిలిచిన సమ్మతించడే చెలి
immuga tanu neranammitinani bagalu nammika lidigO
kommani nE pommani rammani kommani mrokkuchu
mummAru bilichina sammatimchaDE cheli
చరణం
charaNam 3
శ్రీసతి తిరుపతి వాసుడు అన్యుల బాసలు జేసి
పరియాసముతో ఆసలు బాసలు మోసబరిచెనని
రోసముతో యిక సంతోషపడే చెలి
SrIsati tirupati vAsuDu anyula bAsalu jEsi
pariyAsamutO Asalu bAsalu mOsabarichenani
rOsamutO yika samtOshapaDE cheli

One thought on “#57 సామికి నాపై యింత sAmiki nApai yimta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s