#58 సామిని పోయి రమ్మనవె sAmini pOyi rammanave

Titleసామిని పోయి రమ్మనవెsAmini pOyi rammanave
Written By
రాగం rAgaకదంబంkadambam
తాళం tALaమిశ్రmiSra
పల్లవి
pallavi
సామిని పోయిరమ్మనవె
రమ్మనవె రమ్మనవె వో చెలియా
sAmini pOyirammanave
rammanave rammanave vO cheliyA
చరణం
charaNam 1
అలదాని నడతలు తెలిసి కలసి నాతో
పలుకకుండినా పాపము గదటె
aladAni naDatalu telisi kalasi nAtO
palukakumDinA pApamu gadaTe
చరణం
charaNam 2
భామరో వాడెందు బోయెనో దెల్పడె
యేమని తాళుదు యెదురాడక పోవె
bhAmarO vADemdu bOyenO delpaDe
yEmani tALudu yedurADaka pOve
చరణం
charaNam 3
వీరరాఘవ నుత వరహా ముద్రేశు
కోరినవాడేమొ వూరికె రాడమ్మా
vIrarAghava nuta varahA mudrESu
kOrinavADEmo vUrike rADammA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s