#60 ముద్దుబెట్టి పోయిన muddubeTTi pOyina

Titleముద్దుబెట్టి పోయినmuddubeTTi pOyina
Written By
రాగం rAgaకదంబంkadambam
తాళం tALaమిశ్రmiSra
పల్లవి
pallavi
ముద్దుబెట్టి పోయిన సామి ఇంక కానమేmuddubeTTi pOyina sAmi imka kAnamE
చరణం
charaNam 1
అదిగో యున్నాడని ఆదరింపవె సామి
మొన్న రేయి నా కలను మోహము దీరగా వచ్చి పైబడి
కౌగలిన్చి నా మోవి నొక్కిన సామి
adigO yunnADani Adarimpave sAmi
monna rEyi nA kalanu mOhamu dIragA vachchi paibaDi
kougalin&chi nA mOvi nokkina sAmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s