#63 తెలియక teliyaka

Titleతెలియకteliyaka
Written By
రాగం rAgaకదంబంkadambam
తాళం tALaమిశ్రmiSra
పల్లవి
pallavi
తెలియక మోసపోతినే కలికిరొ
చక్కని కలువల రాయడు
teliyaka mOsapOtinE kalikiro
chakkani kaluvala rAyaDu
తెలపకపాయ నే కలయు వేళలోనెtelapakapAya nE kalayu vELalOne
చరణం
charaNam 1
బాగుగకన్నర ఆగమ వేద్యుడు
జానె సేయక గూడి జరిగిన పిమ్మట
bAgugakannara Agama vEdyuDu
jAne sEyaka gUDi jarigina pimmaTa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s