#64 కర్ సయా కౌన హుతా kar sayA kauna hutA

Titleకర్ సయా కౌన హుతాkar sayA kauna hutA
Written By
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALa????
పల్లవి
pallavi
కర్ సయా కౌన హుతా
కేలియలాయా మిజకో జేసీ
తరంగణసో జే సజ గాయా
kar sayA kauna hutA
kEliyalAyA mijakO jEsI
taramgaNasO jE saja gAyA
చరణం
charaNam 1
రాజావు మేకోమకా మేరె ఇందిర మేరియా
ఐబాకుంబక రాజరీనామ హెగూరా
rAjAvu mEkOmakA mEre imdira mEriyA
aibAkumbaka rAjarInAma hegUrA
చరణం
charaNam 2
ఊరోంగి వుషావు డత్తికహేవుడ నిక్కి షానపా
అర నీలాంబరి నామ మేరా అషమానప
UrOngi vushAvu DattikahEvuDa nikki shAnapA
ara nIlAmbari nAma mErA ashamAnapa

** Probably not a Javali. Publishing merely because a Javali book had this. Textual corrections may be needed.

Here’s an attempt at improving the text

కర్ సైయా కౌన్ హుతా
ఖేలియ లాయా మిజరో జైసీ
తంగ్ సోసే సజ గయా
kar saiyA kaun hutA
khEliya lAyA mijarO jaisI
tang sOsE saja gayA
రాజావు మేకోమకా మేరే ఇందిర మేరియా
ఏబా కుంబక రాజ్ రీ నామ హేగూరా
rAjAvu mEkOmakA mErE indira mEriyA
EbA kumbaka rAj rI nAma hEgUrA
ఉరోంగీ వుషావు ఎత్తిక హేవుడ నిక్కి షాన పా
అర నీలాంబరి నామ మేరా అసమానస పా
urOngI vushAvu ettika hEvuDa nikki shaana pA
ara nIlAmbari nAma mErA asamAnasa pA

As with previous lyrics, any assistance in improving this further, will be appreciated. Could this be Bhojpuri?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s