#66 మోరమకుట mOramakuTa

TitleమోరమకుటmOramakuTa
Written By
రాగం rAgaహిందుస్తాని తుక్కడాhindustAni tukkaDA
తాళం tALa????
పల్లవి
pallavi
మోరమకుట పరమురలీ బాజే సావరియా కీరెతారీరోరామాmOramakuTa paramuralI bAjE sAvariyA kIretArIrOrAmA
చరణం
charaNam 1
అహిర్బా బుజిర్బా మోట్టిటి లోకాన్ యాన్ పియాన్ సీపియా లీరే రామా
ahirbA bujirbA mOTTiTi lOkAn yAn piyAn sIpiyA lIrE rAmA
చరణం
charaNam 2
యేజా బేవ రాబాన్ కీకిడా హే ముదియ నమియాన్ గియా పియాలి రే రామyEjA bEva rAbAn kIkiDA hE mudiya namiyAn giyA piyAli rE rAma

This may not be a Javali either. Here’s a first attempt to correct

మోర మకుట పర మురలీ బాజే
సావరియా కీరే థారియో రామా
mOra makuTa para muralI bAjE
sAwariyA kIrE thAriyO rAmA
అహిర్బా భుజోర్బా మోటిటి లోకా యా ప్యాసి పియాలీ రే రామాahirbA bhujOrbA mOTiTi lOkA yA pyAsi piyAlI rE rAmA
యే జా బేవరా బనకీ కీడా హే ముదియన్ మి అంగియా పియాలి రే రామాyE jA bEwarA banakI kIDA hE mudiyan mi amgiyA piyAli rE rAmA

In case you have suggestions, or further corrections, please let us know.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s